<< 22. Jiang Yanggu
Feiyi Snake 24. >>

(Leopard-Spotted Jiao)

Visuel de la carte :

Lien Gatherer

Infos
Texte VF

Créature - Beast

.

3/1

Texte VO

Leopard-Spotted Jiao

Creature - Beast

.

3/1

Disponibilités :
Global Series : Jiang Yanggu & Mu YanlingNM/MT0.30 €